Tjänster

Certifierad Sakkunnig Av Tillgänglighet (CSAT) kan med fördel användas för kontroll och kvalitetssäkring i alla typer av byggprojekt och entreprenadformer.

JH Konsult AB har unik spetskompetens inom tillgänglighet och erbjuder konsulttjänster utförda av CSAT.

Exempel på tjänster:

 • Rådgivning av sakkunnig i byggprocessens alla skeden.
 • Granskning och verifiering av handlingar i byggprocessens alla skeden.
 • Upprättande av kontrollpunkter till kontrollplan. Förstärker entreprenörens egenkontrollsystem.
 • Besiktning av utförda entreprenader. Kontroll och verifiering av tillgänglighetskrav.
 • Utredning tillgänglighetsärenden. T.ex. tillgänglighetskrav kontra bevarande-/kulturvärden.
 • Inventering av enkelt avhjälpta hinder i befintliga byggnader dit allmänheten har tillträde.
  Rådgivning och upprättande av åtgärdsförslag.
 • Inventering av enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser. Rådgivning och upprättande av åtgärdsförslag.
 • Projektledning enkelt avhjälpta hinder, från inventering via åtgärdsförslag till besiktning av genomförda åtgärder.
 • Verifiering med sakkunnigutlåtande i varje separat ärende/uppdrag.
 • Föreläsning/information/utbildning – särskilt anpassade (kommande tjänster).

Ansvar

Byggherren (den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings- eller byggnadsarbeten) är ansvarig för att gällande samhällskrav på byggnadsverk uppfylls.
Nyproduktion, ändring av byggnad eller om- och tillbyggnadsprojekt har alla lika stora krav på sig att bli tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning.
Byggherren kan enkelt i alla skeden förstärka sin kompetens genom att anlita CSAT.

Vid Totalentreprenader ansvarar totalentreprenören för riktigheten i levererade bygghandlingar och i utförande. Byggherren/beställaren förväntar sig att den färdiga produkten uppfyller gällande bygglagstiftning. Totalentreprenören gör klokt i att anlita CSAT för kontroll och verifiering av både handlingar och utförande.

Särskilda kontrollpunkter bör lyftas in i den kontrollplan som ska finnas. Kontrollplan upprättas av den Kontrollansvarige (KA). Byggherren kan alltid begära särskild kontroll/besiktning av tillgänglighetskraven.

Vid Generalentreprenader ansvarar byggherren/beställaren för riktigheten i framtagna handlingar gentemot entreprenören. För kvalitetssäkring gör byggherren klokt i att anlita CSAT för granskning och rådgivning av handlingar innan produktionsstart. Särskilda kontrollpunkter bör upprättas och lyftas in i kontrollplan. Besiktning/verifiering med fokus på tillgänglighet bör också göras inför slutbesked vid entreprenadens slut.

I befintliga byggnader och i utvändiga miljöer har fastighetsägare/fastighetsförvaltare ansvar för tillgängligheten. De gör klokt i att anlita CSAT för kvalitetssäkring av tillgängligheten i förvaltningsskedet för både byggnader och utvändiga miljöer.