Tjänster

 

Certifierad Sakkunnig Av Tillgänglighet (CSAT) kan med fördel användas för kontroll och kvalitetssäkring i alla typer
av byggprojekt och entreprenadformer.

JH Konsult AB har unik spetskompetens inom tillgänglighet och erbjuder konsulttjänster utförda av CSAT.

Exempel på tjänster:

 • Rådgivning av sakkunnig i byggprocessens alla skeden.
 • Granskning och verifiering av handlingar i byggprocessens alla skeden.
 • Upprättande av kontrollpunkter till kontrollplan. Förstärker entreprenörens egenkontrollsystem.
 • Besiktning av utförda entreprenader. Kontroll och verifiering av tillgänglighetskrav.
 • Utredning tillgänglighetsärenden. T.ex. tillgänglighetskrav kontra bevarande-/kulturvärden.
 • Inventering av enkelt avhjälpta hinder i befintliga byggnader dit allmänheten har tillträde.
  Rådgivning och upprättande av åtgärdsförslag.
 • Inventering av enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser. Rådgivning och upprättande av åtgärdsförslag.
 • Projektledning enkelt avhjälpta hinder, från inventering via åtgärdsförslag till besiktning av genomförda åtgärder.
 • Verifiering med sakkunnigutlåtande i varje separat ärende/uppdrag.
 • Föreläsning/information/utbildning – särskilt anpassade (kommande tjänster).

 

Ansvar

Byggherren (den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings- eller byggnadsarbeten) är ansvarig
för att samhällskraven på byggnadsverk uppfylls. Nyproduktion, ändring av byggnad eller om- och tillbyggnadsprojekt
har alla lika stora krav på sig att bli tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning.
Byggherren kan enkelt i alla skeden förstärka sin kompetens genom att anlita CSAT.

Vid Totalentreprenader ansvarar totalentreprenören för riktigheten i levererade bygghandlingar och i utförande.
Byggherren/beställaren förväntar sig att den färdiga produkten uppfyller gällande bygglagstiftning. Totalentreprenören
gör klokt i att anlita CSAT för kontroll och verifiering av både handlingar och utförande. Särskilda bevakningspunkter kan
lyftas in i kontrollplan. Byggherren kan alltid begära särskild kontroll/besiktning av tillgänglighetskraven.

Vid Generalentreprenader ansvarar byggherren/beställaren för riktigheten i framtagna handlingar gentemot entreprenören.
För kvalitetssäkring gör byggherren klokt i att anlita CSAT för rådgivning och granskning av handlingar innan produktions-
start. Särskilda bevakningspunkter bör upprättas och lyftas in i kontrollplan. Besiktning med fokus på tillgänglighet bör
också göras efter genomförd entreprenad.

Fastighetsägare/fastighetsförvaltare har ett tillgänglighetsansvar i förvaltningsskedet. De gör klokt i att anlita CSAT
för kvalitetssäkring av tillgängligheten både i befintliga byggnader och utvändiga miljöer .