Certifiering

 

Certifiering ger spetskompetens som borgar för en god slutprodukt.

Certifikat

Certifierad Sakkunnig Av Tillgänglighet* (CSAT) kontrollerar och verifierar att bygglagstiftningens
krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga uppfylls.
Ju tidigare CSAT involveras i ERT byggprojekt desto mindre risk att brister och fel uppstår.

CSAT kvalitetssäkrar och ger ER bästa möjliga stöd vid alla typer av byggprojekt. Det gäller nyproduktion,
om- och tillbyggnad samt andra ändringar av byggnader och anläggningar.

CSAT kvalitetssäkrar även i förvaltningsskedet. På befintliga byggnader, anläggningar och allmänna platser
dit allmänheten har tillträde ställs retroaktiva krav enligt föreskriften HIN 3, de ska vara tillgängliga och användbara.
Fastighetsägaren bär ansvaret. Kontinuerlig granskning och uppföljning krävs.

För behörighet och rättighet att titulera sig Certifierad Sakkunnig Av Tillgänglighet måste den certifierade uppfylla
Boverkets föreskrifter, BFS 2011:18 TIL 2. Däri anges krav på:

 • teoretisk kunskap
 • erfarenhet från praktiskt arbete
 • lämplighet för uppgiften
 • skriftlig prövning (tentamen) av kunskaper om och förståelse för regelverket som reglerar tillgänglighet
  och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 • årlig redovisning av genomförda uppdrag till certifieringsorganet, Kiwa/SWEDCERT.

Boverket är den myndighet som utfärdar föreskrifter till gällande bygglagstiftning.
CSAT är de enda med bevisad kunskap om tillgänglighetsregler enligt gällande bygglagstiftning.

Observera –  ett certifikat med angiven behörighet är personligt, det innebär att uppgifter inte kan delegeras eller överlåtas
till annan person. Den certifierade ska hantera hela uppdraget.

Regelverk som berör CSAT:

 • PBL – Plan- och bygglagen
 • PBF – Plan- och byggförordningen
 • BBR – Boverkets byggregler
 • ALM 2 – gäller allmänna platser
 • HIN 3 – avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder, förvaltningsskede
 • AML – Arbetsmiljölagstiftningen
 • Diskrimineringslagen
 • Förordningen (2001:526) – berör statliga myndigheters ansvar,
  särskilda riktlinjer finns
 • Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

KIWA/SWEDCERT är (2015-09-21) enda ackrediterade certifieringsorgan i Sverige som kan utfärda certifikat för sakkunniga inom tillgänglighet.

  Benämningen ”Certifierad Sakkunnig Av Tillgänglighet” är synonymt med ”Certifierad Sakkunnig Kontrollant Tillgänglighet”.