Tillgänglighet & användbarhet

 

När begreppet ”tillgänglighet” används avser man att det man bygger tillgängligt även ska vara användbart.
Det gäller att tänka klart, att löpa hela linan ut för att skapa en fungerande miljö.
Exempel på vanligt förekommande fel/brister:

  • Då man bygger och inreder en RWC kan man inte förse dörren med en dörrstängare utan öppningsautomatik.
    Utan automatik klassas dörren som en tung dörr, den blir svår att öppna för en person i rullstol. RWC:n blir oanvändbar.
    Antingen monteras ingenting eller så monteras dörrautomatik.
  • Nivåskillnader vid entréer ska byggas bort med ramp (eller hiss) och trappa. Ramper och trappor ska utformas
    så att personer kan förflytta sig säkert. Ramper och trappor ska ha balansstöd i form av ledstänger. Det är tyvärr
    vanligt att ledstänger saknas. För de som har behov av balansstöd blir trappa eller ramp oanvändbar.

 

Ledstång och räcke inte är samma sak, även om de ofta förväxlas. Ett räcke skyddar mot fall, medan en ledstång
är ett hjälpmedel, ett balansstöd, som ska finnas på 0,90 m höjd och löpa genom hela trappan eller rampen.

Definitioner och begrepp enligt Boverkets byggregler, BBR kap. 3:112

När begreppen ”tillgänglig” och ”användbar” eller ”tillgänglighet” och ”användbarhet” används menas
”tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”.

Exempel på nedsatt rörelseförmåga är nedsatt funktion i armar, händer, bål och ben liksom dålig balans.
Personer med nedsatt rörelseförmåga kan behöva använda t.ex. rullstol, rollator eller käpp.
Exempel på nedsatt orienteringsförmåga är nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga.